سیستم درآمــد وظیفه این سیستم انجام عملیات تقسیط و وصول عوارض تشخیصی و غیر تشخیصی می باشد. در عین حال با سایر بخش های شهرآذین در ارتباط است.
ویژگی های این سیستم عبارت است از :
 • امكان ارتباط با بخشهای درآمد شهرسازی، نوسازی، كسب و پیشه و خودرو در سایر نرم‌افزارهای گروه شهرآذین و استخراج اطلاعات لازم از آنها
 • امكان تعریف گروه های درآمدی و ویژگیهای عملیاتی هر كدام از آنها
 • امكان تعریف حسابهای بانكی و ارتباط آنها با كدهای درآمدی
 • امكان تعریف پیش‌بینی سالانه بودجه هر كدام از كدهای درآمدی
 • دریافت كلیه فیشهایی كه به حساب شهرداری واریز می شود از تمامی واحدها و ارباب رجوع و ثبت آنها براساس كدهای مربوط به هر كدام از فیشها بصورت روزانه و آمارگیری از آنها به صورت روزانه، ماهانه و سالانه براساس كدها و شماره حسابها و مطابقت آنها با درآمدهای ماههای گذشته با ماه جاری و مطابقت آنها با بودجه پیش‌بینی شده و مشخص نمودن درصد افزایش و كاهش درآمد با بودجه پیش‌بینی شده به صورت سالانه
 • امكان صدور برگه تشخیص برای هر كدام از گروه های درآمدی
 • امكان تقسیط عوارض تشخیصی
 • ثبت وصول نقدی و قسطی عوارض تشخیصی و ثبت مشخصات چكهای دریافتی
 • امكان پیگیری سررسید چك های دریافتی و تغییر دادن وضعیت وصولی چك ها
 • امكان تعریف حساب های جدید جهت صدور فیش
 • امكان تعریف كد تفصیلی حسابداری برای ایجاد ارتباط با سیستمهای حسابداری و تهیه گزارشهای مربوطه
 • امكان تعریف پارامترهای محاسباتی هركدام ازعوارض و محاسبه پارامتریك آنها از طریق برنامه‌های مرتبط
 • مشاهده جزئیات محاسبه عوارض
 • مشاهده ریز فیش های صادره
 • تهیه گزارش های تحلیلی و مقایسه‌ای از وصولی ها
 • امكان صدور پیش آگهی و اخطاریه برای هر كدام از مودیان
 • امكان صدور نامه درخواست پیگیری وصول عوارض از مراجع و كمیسیونهای مربوطه
 • محاسبه عوارض سالانه انواع خودروی مونتاژ داخل و خارج بر مبنای تعرفه‌های ابلاغی جدید (تجمیع عوارض) و سوابق
 • امكان محاسبه و اعمال جرایم دیركرد طبق قانون تجمیع عوارض
 • ثبت وصول عوارض ، تحویل برچسب و ثبت شماره سریال برچسب تحویلی به هر خودرو
 • صدور مفاصا حساب برای مراجع درخواست كننده
 • امكان اعلام و وصول گروهی عوارض خودروهای ادارات بر مبنای لیست خودروهای ارسالی توسط ادارات
 • ارائه گزارش های میزان اعلام و وصول عوارض در هر بازه زمانی
 • امكان ورود اطلاعات تعرفه‌های سالانه جدید بر مبنای جداول ابلاغی
 • نگهداری سوابق عوارض دریافتی از هر خودرو و استفاده از آن در سال های بعد
 • امكان تعریف و محاسبه عوارض سالانه موتور سیكلت