سیستم کمیسیون ماده صد "حـکم آرا" این سیستم وظیفه رسیدگی به خلافهای اعلام شده در اداره امور اجرایی كمیسیون ماده صد و انجام عملیات مربوط به ابلاغ ، اخطار و پیگیری مراحل رسیدگی تا صدور رای و ابلاغ به طرفین را برعهده دارد.
ویژگی های این سیستم عبارت است از :
 • دریافت الکترونیکی اطلاعات پایه ملك ، خلافهای ملک و وضع موجود ملک از سیستم شهرسازی
 • امكان درج اطلاعات پایه ملك ، خلافهای ملک و وضع موجود ملک به صورت مستقل توسط کاربر کمیسیون
 • امکان ثبت دادخواست به صورت بدوی ، قطعی ، تشدید رای ، اصلاح رای و ...
 • امكان صدور ابلاغ اولیه جهت ذینفعان ملک
 • امكان صدور اخطاریه جهت ذینفعان ملک
 • امكان اخذ نظریه كارشناسی یا ارجا ع به سایر كمیسیونها و یا واحدهای ذیربط جهت اخذ نظریه کارشناسی
 • امكان عودت پرونده به شهرسازی جهت رفع نواقص یا اعلام نظریه
 • امکان اعلام عدم قابلیت صدور رای
 • امكان ثبت آرای كمیسیون (اعم از جریمه ، تعطیل ، تخریب ، منتفی و ...)
 • امکان ثبت آرای مختلف به ازای یک خلاف ملکی ، بر اساس متراژ یا واحد
 • محاسبه سیستمی جریمه کمیسیون بر اساس ارزش معاملاتی ، متراژ خلاف و ضریب
 • انتقال الکترونیکی اطلاعات آرای صادره به سیستم شهرسازی
 • امكان استفاده از نمودار ترافیك پرونده ها
 • سیستم کارتابل الکترونیکی کاربران
 • امكان استفاده از گزارشهای متنوع آماری و مدیریتی