خودرو این سیستم عملیات محاسبه و صدور فیش عوارض خودرو و در عین حال صدور مفاصاحساب را انجام می دهد.