سیستم نوسازی و کسب و پیشه "مُلک آرا" این سیستم وظیفه دریافت اطلاعات بلوكهای شهری معابر ، املاك ، آپارتمانها و واحدهای كسب و پیشه كه درجریان عملیات ممیزی دریافت می گردند را دارد. پس از جمع آوری و ورود اطلاعات ، محاسبات عوارض برمبنای بدهیها و جرایم سالهای گذشته و وضعیت دفترچه های ارزش معاملاتی (به تفكیك سالهای مختلف) و برمبنای اطلاعات وارد شده انجام می شود و فیش عوارض جهت تحویل به مالكین (به صورت تكی یا انبوه) تولید می گردد. سوابق كلیه عوارض پرداختی نیز در سیستم درج می گردد تا در محاسبات بعدی ، همواره میزان بدهی و جرایم متعلقه به هر ملك ، آپارتمان یا واحد كسب و پیشه معلوم باشد. صدور مفاصاحساب نوسازی و كسب و پیشه نیز توسط سیستم قابل انجام است.
ویژگی های این سیستم عبارت است از :
 • ثبت و نگهداری اطلاعات بلوك ها ، معابر ، املاك و مستحدثات به تفكیك سالهای مختلف
 • ثبت و نگهداری تصویر بلوك ها و املاك به تفكیك سالهای مختلف
 • ثبت و نگهداری اطلاعات ساختمانها ، آپارتمانها و پرونده های مادر به تفكیك سالهای مختلف
 • ثبت و نگهداری مشخصات واحد های كسبی به تفكیك سالهای مختلف
 • ثبت و نگهداری دفترچه ارزشهای معاملاتی سنواتی و دفترچه تعرفه های كسبی
 • امكان تغییر مبنای سال دفترچه و ضریب تعرفه كسبی بدون نیاز به شركت پشتیبان
 • محاسبه عوارض نوسازی بر مبنای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای سالهای مختلف
 • امكان محاسبه جریمه دیركرد ، جایزه خوش حسابی ، اضافه پرداختی ، جریمه و عوارض خدمات به صورت درصدی و مقطوع
 • صدور فیش نوسازی و مفاصا حساب نوسازی و نمایش روش محاسبه قبل از چاپ
 • محاسبه عوارض كسبی و صدور فیش كسبی
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به وصول عوارض نوساز و كسبی
 • چاپ فهرست املاك به ازای هر بلوك
 • نگهداری اطلاعات املاك و معابر در پایگاه داده ای مستقل و امكان عملیاتی شدن بدون نیاز به سایر سیستم ها از قبیل شهرسازی GIS
 • امكان تبادل اطلاعات با سیستم شهرسازی و سیستم GIS
 • بررسی املاك كسبی مغایر با پروانه كسب
 • گزارشات آماری و مدیریتی در مورد تعداد بلوكها ، املاك ، آپارتمانها ، ساختمانها ، معابر (به تفكیك عرض معبر) عوارض اعلامی و وصولی ، كاربری ها ، واحد های كسبی ، انواع مالكیت ، وجود خلاف و ...