سیستم شهرسازی "شهرآرا" این سیستم وظیفه اتوماسیون فرآیندهای صدور پروانه های ساختمانی، صدور گواهی های ساختمانی، پاسخ به استعلام سایر مراجع ، رسیدگی به تخلفات و اجرای احكام را برعهده دارد. این سیستم اطلاعات مربوط به هر مرحله كاری را درهمان مرحله از كاربران اخذ می نماید و پرونده را برمبنای قواعد كاری انعطاف پذیر به مرحله بعدی منتقل می كند. به این ترتیب ، ضمن یكسان شدن رویه ها، امكان نظارت كامل بر عملكرد همه كاربران، برای مدیران تامین می گردد.
شهرآرا
ویژگی های این سیستم عبارت است از :
 • صدور انواع پروانه ، گواهی پایان كار ،گواهی عدم خلاف و بلامانع شهرسازی
 • صدور انواع مجوز تفكیك، تجمیع، دیواركشی ، فنس كشی و ....
 • ثبت گزارش بازدید و امکان طراحی کروکی ملک از طریق AutoCAD
 • ثبت اطلاعات مربوط به طرح های تفصیلی و برو کف ملک
 • صدور برگه وضعیت خلاف ( جهت ارسال به كمیسیون ماده صد و سایر كمیسیونها) و اعتراض به رای واعلام عدم اجرای رای
 • پاسخ به استعلام طرح تفصیلی (ارائه شده از سوی دادگاهها و سایر مراجع)
 • صدور انواع استعلام از سازمانها ی ذیربط و ثبت پاسخ آنها
 • قابلیت تعریف استعلامهای جدید و تعریف مهلت دریافت پاسخ و نحوه رفتار در صورت عدم دریافت پاسخ
 • انجام اكثر عملیات محاسبه عوارض صدور پروانه و تعیین خلاف بصورت مكانیزه
 • ثبت و نگهداری دفترچه های ارزشهای منطقه ای و ارزش معاملاتی به تفکیک سالهای مختلف
 • ثبت نقشه های معماری و محاسباتی از طریق دریافت فایلهای AutoCAD و صدور دستور نقشه
 • انجام عملیات بصورت office automation ، بگونه ای كه انجام هر مرحله در گردش كار، زمینه انجام مراحل بعدی شود.
 • تشخیص روند مناسب برای هر پرونده و هدایت پرونده به مسیر مناسب به گونه ای كه امكان اعمال سلیقه شخصی در روند گردش پرونده به حداقل كاهش یابد.
 • تعریف محدوده دسترسی هر یك از كاربران به سیستم به شكلی كه هر كاربر تنها بتواند عملیات مجاز به خود را بر روی پرونده انجام دهد.
 • ارائه گزارش های آماری و مدیریتی برمبنای اطلاعات گردآوری شده درمراحل مختلف در محدوده های زمانی با امکان محدودیت بر روی هر یک از فیلدهای اطلاعاتی قابل شمارش مندرج در گزارش
 • امكان استفاده از نمودار ترافیك پرونده ها در هر یك از قسمت های حوزه مدیریت شهرسازی.
 • امكان استفاده از گزارشهای متنوع در مورد تراكم پرونده‌ها ، به تفكیك مراحل و قسمت ها و همچنین میزان توقف پرونده‌ها درهر یك از مراحل
 • امكان دستیابی به كاركرد موثر هر یك از كاربران در هر مقطع زمانی
 • امكان تبادل اطلاعات با سایر سیستم های مجموعه شهرآذین
 • امکان اطلاع رسانی به ارباب رجوع از طریق تابلوهای الکترونیکی براساس وضعیت روزانه پرونده
 • امکان ارسال الکترونیکی آخرین تغییرات به آدرس الکترونیک ارباب رجوع